ChoKawa Bake House

  • 0 favorites
  • 232
  • 40, 28th Cross St, Indira Nagar, Adyar, Chennai, Tamil Nadu 600020

  • 099403 43499